Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Dokumenty i formularze potrzebne przy rekrutacji

Kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (43 KB, DOCX) z określeniem wybranego zawodu (podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów)
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodne z przepisami na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
6.orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami.(dotyczy zawodów dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym)
7. posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

I. ROLNIK – Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Wniosek KKZ 2024/2025 (317 KB, DOCX)
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E
Kandydaci okazują
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydaci posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

II. TECHNIK ROLNIK – Kwalifikacja ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Wniosek KKZ 2024-2025 ROL.10 (317 KB, DOCX)
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
Kandydaci okazują
– dowód osobist