Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Wizja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Wizja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

A. Nasza szkoła jest przyjazna uczniom:
– stwarza możliwości rozwoju emocjonalnego i intelektualnego,
– kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, dbającego o kulturę osobistą,
– dba o poszanowanie tradycji narodowych i regionalnych, a zarazem jest otwarta na nowoczesność,
– uczy szacunku dla dobra wspólnego i kształtuje umiejętności interpersonalne,
– utwierdza w przekonaniu, ze można, a nawet trzeba rozwijać własne zainteresowania i zdolności,
– jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
B. Nasza szkoła dba o rozwój zawodowy kadry pedagogicznej:
– w realizacji programów nauczania nauczyciele stosują nowoczesne, aktywizujące metody nauczania,
– nauczyciele wykorzystują umiejętności związane z integracją międzyprzedmiotową oraz dysponują efektywnym warsztatem umiejętności wychowawczych,
– kadra pedagogiczna posiada umiejętności zespołowego działania na rzecz tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej,
– Rada Pedagogiczna podejmuje stałe działania związane z programowaniem rozwoju szkoły (stałe przekształcanie koncepcji organizacji – dostosowanie oferty edukacyjnej do rozpoznawanych potrzeb edukacyjnych środowiska).
C. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej jest nowocześnie administrowany.

Misja

Jesteśmy szkołą, w której uczeń:
1. zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie i do dalszego kształcenia;
2. przygotowuje się do:
– świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
– dbałości o swoje zdrowie,
– korzystania ze źródeł informacji,
– życia w zjednoczonej Europie,
– pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami;
3. nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się;
4. rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata;
5. uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć swoje miejsce w życiu;
6. w życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość i pasje.