Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej obejmuje swoim zasięgiem 9 gmin: Biała Podlaska, Piszczac, Zalesie, Rokitno, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Konstantynów, Łomazy i Tuczna. Istniejące dotychczas samodzielnie poradnie przekształcone zostały w filie powiatowej poradni.
Filia w Wisznicach Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej obejmuje swoim zasięgiem 4 gminy: Sosnówka, Sławatycze, Wisznice i Rossosz. Filia w Wisznicach mieści się przy ul. Warszawskiej 44 w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.
Filia w Międzyrzecu Podlaskim Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej obejmuje swoim działaniem. 2 gminy: Drelów, Międzyrzec Podlaski oraz Miasto Międzyrzec Podlaski. Filia w Międzyrzecu Podlaskim mieści się przy ul. Czystej 11
w budynku przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
Filia w Terespolu Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej obejmuje działaniem 2 gminy: Terespol, Kodeń oraz Miasto Terespol.Filia w Terespolu mieści się przy ul. Wojska Polskiego 8 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Terespolu.

Po reorganizacji poradni nie ma ściśle określonych rejonów działania placówek, a potencjalny petent ma możliwość wyboru, z której placówki chce skorzystać.

Poradnia jest placówką publiczną świadczącą swoje usługi bezpłatnie zarówno dzieciom i młodzieży, jak też rodzicom i nauczycielom.

Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, pomaga przy wyborze kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych i związanych z nauką, pomaga w doskonaleniu umiejętności wychowawczych.

Zakres pomocy poradni obejmuje: diagnozę, doradztwo, terapię, profilaktykę, orzecznictwo, interwencje, mediacje i negocjacje.

Diagnoza dotyczy określenia potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, predyspozycji
do nauki i wykonywania zawodu, rozpoznawania zaburzeń mowy, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest m.in.: wydanie opinii, czy też orzeczenia.

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły
lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii
do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza. Również na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, poradnia wydaje

informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. Powyższe wnioski można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, dla dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem, dzieci z wadami wymowy. Ma charakter zajęć indywidualnych , zajęć z integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych , zajęć z rodziną dzieci wymagających terapii lub zajęć grupowych (warsztatów).

Działalność poradni w zakresie profilaktyki obejmuje popularyzację wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli i ma charakter spotkań z uczniami na terenie szkoły , warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych, prelekcji dla rodziców, prowadzenia „Szkoły dla Rodziców”.

Działalność z zakresu orzecznictwa polega na orzekaniu na wniosek rodziców o formie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej posiada uprawnienia w sprawie orzekania dzieci niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz dzieci z autyzmem.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna posiada pracownię Integracji Sensorycznej, gdzie można zdiagnozować u dziecka zaburzenia integracji sensorycznej oraz podjąć działania terapeutyczne.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, specjalistę integracji sensorycznej, doradców zawodowych i lekarza konsultanta.
Jest placówką, której celem jest realizowanie nie tylko działań statutowych, lecz także podejmowanie nowych wyzwań, które wiążą się z zagrożeniami współczesnego świata m.in uzależnieniami, brakiem komunikacji międzyludzkiej, szczególnie na płaszczyźnie rodzic- dziecko, wykluczeniem zawodowym i bezrobociem, samobójstwami wśród młodzieży, zaburzeniami w odżywianiu się (anoreksja, bulimia) i inne.

Tutaj znajdziesz specjalistów otwartych na Twoje problemy, dyskretnych i prawdziwie zaangażowanych w udzielenie Ci profesjonalnej pomocy.