Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Plakat informujący o projekcie RPO

Realizacja projektu RPO WL w roku szkolnym 2022/2023

Aparat USG używany podczas zajęć
Realizacja zadań z projektu „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II”: doposażenie pracowni oraz staże zawodowe u pracodawców
Więcej
Uczennice biorące udział w szkoleniu
Szkolenia zawodowe z zakresu gastronomii
Więcej
Uczniowie z panią Wice Dyrektor i Prowadzącym Kursy
Szkolenia zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Więcej
Uczniowie ZSCKR pod Uniwersytetem Przyrodniczym
Uczniowie naszej szkoły z wizytą na uczelniach wyższych w Lublinie
Więcej
Uczniowie w trakcie szkolenia zawodowego techników weterynarii 4
Szkolenia zawodowe techników weterynarii
Więcej
Baner RPO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Potęgowanie Kompetencji”

Celem projektu jest: Wyższa zdolność 60 Uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych ich 3 Nauczycieli poprzez realizację
w Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej programu kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do wymagań gospodarki i rynku pracy obejmującego:

– dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień przez Uczniów,
– zajęcia specjalistyczne dla Uczniów,
– staże zawodowe dla Uczniów,
– szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe dla Nauczycieli,
– wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 847 828,29 PLN

Tytuł projektu: Potęgowanie Kompetencji

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im . Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do udziału w projekcie „Potęgowanie Kompetencji” w ramach, którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczenia zawodowego i poszerzania wiedzy w ramach kształconego i nauczanego zawodu.

CELE PROJEKTU
Wyższa zdolność 60 Uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych ich 3 Nauczycieli poprzez realizację w Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) w Leśnej Podlaskiej programu kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do wymagań gospodarki i rynku pracy obejmującego:

– dodatkowe kursy/szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień przez Uczniów i zajęcia specjalistyczne dla Uczniów,

– staże dla Uczniów,

– szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe dla Nauczycieli,

– wyposażenie pracowni szkolnych w okresie 01.09.2019-31.08.2021.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 60 Uczniów oraz 3 Nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Projekt skierowany jest do grup docelowych pochodzących z obszaru woj. lubelskiego (os. fizyczne uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, szkoła ma jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego).

Projekt zakłada udział 63 Uczestników projektu, tj.:

60 Uczniów w tym:

– 20 Uczniów z kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych

– 40 Uczniów z kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– min. 6 dziewcząt

3 Nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

W ramach Projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

Zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej:
2-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dla 40 uczniów na kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
2-dniowe na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – dla 20 uczniów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych,

Szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe dla nauczycieli:
Szkolenie z obsługi dronów – uprawnienia podstawowe: Kurs BVLOS: przygotowanie do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku – 1 nauczyciel
Szkolenie z obsługi dronów – nabycie kwalifikacji instruktora: Kurs INS – 1 nauczyciel – dla nauczyciela, który zrealizuje szkolenie nr 1
Studia podyplomowe – Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności – 1 nauczyciel
Studia podyplomowe – Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie – 1 nauczyciel
Studia podyplomowe – Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie – 1 nauczyciel

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 60 uczniów (238 miejsc szkoleniowych):
Dla 40 uczniów na kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (198 miejsc szkoleniowych):

Monter instalacji OZE: fotowoltaika/pompy ciepła/systemy solarne (60 godz.) – 40 uczniów
Monter instalacji OZE w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym (szkolenie zakończone przystąpieniem do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego-UDT) (24 godz.) – dla uczniów, którzy zrealizują szkolenie nr 1 (18 uczniów o najlepszych wynikach
i spełniających warunek formalny: ukończenie 18 r.ż.)
Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr.1) (8 godz.) – 40 uczniów
Obsługa dronów (20 godz.) – 40 uczniów
Rolnictwo Precyzyjne typu John Deere (8 godz.) – 40 uczniów
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (60 godz.) – 20 uczniów
Dla 20 uczniów na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych (40 miejsc szkoleniowych):

Barman (50 godz.) – 20 uczniów
Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi (80 godz.) – 20 uczniów
Jeden uczeń ma możliwość udziału w więcej niż 1 szkoleniu.

Płatny staż zawodowy u pracodawcy (150 godzin) – 42 uczniów
PLANOWANE EFEKTY

3 Nauczycieli zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
60 Uczniów zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
1 szkoła wykorzysta wyposażenie zakupione dzięki EFS
43 osoby uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia
63 osoby weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia
42 Uczniów weźmie udział w stażach zawodowych u Pracodawców

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn.
Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty, prowadzona będzie na terenie szkoły ZSCKR
w Leśnej Podlaskiej i ograniczona będzie wyłącznie do uczniów i nauczycieli Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch turach
II-III 2020
IX-XII 2020 r.
Nabór będzie prowadzony w wyznaczonych dniach i godzinach. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń zwiększona zostanie liczba ogłoszeń i spotkań informacyjnych
w szkole, zaangażowana zostanie kadra pedagogiczna do udziału w rekrutacji, wydłużone zostaną etapy rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu (sekretariat ZSCKR w Leśnej Podlaskiej) i na stronie internetowej Projektu.
Zgłoszenia kandydatów/-tek przyjmowane będą w Biurze Projektu.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem kandydata/-ki do Projektu.
Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
Etapy rekrutacji uczniów i nauczycieli:
Etap I: Złożenie kompletnych, poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (dla uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów):
Regulaminu projektu
Formularz zgłoszeniowy
Ankieta motywacyjna
Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Orzeczenie lekarskie lub opinia lekarza w przypadku osób z niepełnosprawnością
Etap II: Weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikowalności, tj. dla Uczniów: status Ucznia w szkole objętej projektem i na kierunku kształcenia, do którego adresowane jest wsparcie; dla Nauczycieli: status Nauczyciela w szkole objętej wsparciem oraz pochodzenie w województwa lubelskiego.
Etap II: Komisja rekrutacyjna wyłoni uczestników projektu w oparciu o Formularz zgłoszeniowy, ankietę motywacyjną oraz stworzy listy rezerwowe.
Procedura rekrutacji:
Ocena formalna:
weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikowalności: kandydat/-tka posiada status ucznia w szkole objętej projektem i na kierunku kształcenia, do którego adresowane jest wsparcie lub nauczyciela ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
kompletność dokumentów rekrutacyjnych
Ocena merytoryczna:
weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych
przyznanie punktacji na podstawie indywidualnie wypełnianych przez
kandydatów/-tki ankiet, badających motywacje i potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego: 0-10 pkt.
pierwszeństwo w rekrutacji:
– osoby z niepełnosprawnością: +3 pkt.,

– kobiety: +5 pkt.,

– uczniowie o niskich wynikach w nauce (opinia wychowawcy): +3 pkt.

Do projektu będą zakwalifikowani kandydaci/-tki spełniające kryteria formalne, którzy złożą kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów z oceny. Komisja rekrutacyjna wybierze Uczestników Projektu (100% UP i 20% na listach rezerwowych) wraz z określeniem dla każdego z UP form wsparcia, którymi zostanie objęty, ułoży listę rankingową i rezerwową. W przypadku uzyskania przez kandydatów/-ki takiej samej liczby punktów decydować będzie data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do projektu za pośrednictwem wychowawców (uczniowie) lub drogą e-mail/telefon przez Kierownika projektu (nauczyciele).
Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
W przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki z projektu, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
997 445,05 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

847 828,29 zł

Formularz zgłoszeniowy(nauczyciele) (doc)

Formularz zgłoszeniowy(uczniowie) (doc)

Oświadczenia w dniu rozpoczęcia udziału (nauczyciele) (doc)

Oświadczenia w dniu rozpoczęcia udziału (uczniowie) (doc)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Tytuł projektu: Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.04.2017r. – 31.12.2018r.

Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im . Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do udziału w projekcie „: Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach, którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczenia zawodowego i poszerzania wiedzy w ramach kształconego i nauczanego zawodu.

CELE PROJEKTU
Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Technikum w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do 31.12.2018 r, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

a) Płatny staż zawodowy u pracodawcy (150 godzin) dla 18 uczniów,
b) Zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej:

– 3-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW w Warszawie) i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UP Poznań) – 63 uczniów,

– 2-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach – 37 uczniów,

Dla klas technik mechanizacji rolnictwa na:

– SGGW w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Technologia Energii Odnawialnej, temat: Infrastruktura sektora energii odnawialnej i lokalnego rynku energetycznego,

– UP Poznań, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, kierunek: Inżynieria rolnictwa, temat: Użytkowanie i obsługa techniczna ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Dla klas technik żywienia i usług gastronomicznych na:

– Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu, kierunek: Dietetyka, temat: Zapobieganie chorobom żywieniowo-zakaźnym,

– SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka, kierunek: Żywienie Człowieka, temat: Toksykologia żywności.

c) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – łącznie 179 uczniów:

– Język angielski zawodowy (120 godz.) dla 99 uczniów
– Rolnictwo precyzyjne (40 godz.) dla 29 uczniów
– Zajęcia gastronomiczne „Ze smakiem po Azji” (40 godz.) dla 18 uczniów
– Sporządzanie rysunków projektowych elektrycznych i elektronicznych (80 godz.) dla 60 uczniów
– Trendy dekoracyjne w gastronomii (40 godz.) dla 20 uczniów
– Projektowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (40 godz.) dla 30 uczniów

Jeden uczeń będzie mógł skorzystać z kilku zajęć.

d) Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla łącznie 130 uczniów:

– Kurs operatora wózka jezdniowo-widłowego (67 godz. w tym 19 godz. praktyki) dla 78 uczniów
– Kurs barmański (48 godz., w tym 36 godz. praktyki) dla 30 uczniów
– Kurs Carvingu (24 godz. w tym 20 godz. praktyki) dla 26 uczniów
– Kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (15 godz. w tym 3 godz. praktyki) dla 78 uczniów
– Kurs operatorów kombajnów zbożowych (31 godz. w tym 2 godz. praktyki) dla 73 uczniów.

Jeden uczeń będzie mógł skorzystać z kilku kursów.

e) Studia podyplomowe dla nauczycieli:

– Agrotronika – 2 nauczycieli
– Bezpieczeństwo i higiena pracy – 1 nauczyciel
– Żywienie człowieka i gastronomia – 1 nauczyciel

PLANOWANE EFEKTY

– 7 pracowni przedmiotów zawodowych w Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia kształcenia zawodowego
– 4 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska nowe kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego po ukończeniu studiów podyplomowych
– 124 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia po ukończeniu kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień
– 18 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych zorganizowanych u pracodawców z regionu
– 100 uczniów weźmie udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na uczelniach wyższych
– dla 179 uczniów zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 625 704,32 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – 531 848,67 ZŁ

RPO Plakat

RPO Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020

 

Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Numer i nazwa Działania: Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Tytuł projektu: „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie”

Okres realizacji projektu: 17.05.2016r. – 30.12.2018r.

Celem projektu jest dostosowanie oferty rolniczego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i gospodarki rolnej w województwie lubelskim oraz poprawa jakości i efektywności rolniczego kształcenia zawodowego.

W RAMACH PROJEKTU ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W LEŚNEJ PODLASKIEJ:

– wybuduje halę namiotową na maszyny rolnicze
– zakupi ciągnik rolniczy
– zakupi sprzęt rolniczy będący wyposażeniem warsztatów szkolnych wzawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik mechanizacjirolnictwa, technik rolnik.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 2 995 653,15 zł.